Vážení zákazníci, všetky Vaše objednávky realizované po 13.7.2024 budú vybavené po 29.7.2024 z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky. Za porozumenie ďakujeme.

Doprava zdarma od 80 EUR

Doprava od 3,90 EUR

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

I. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Queedo, s.r.o. rešpektuje súkromie každého návštevníka webovej stránky queedo.sk. Spoločnosť Queedo, s.r.o. uchováva vaše osobné údaje v bezpečí a realizuje dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. V niektorých prípadoch spoločnosť Queedo, s.r.o. využíva na spracovanie údajov aplikácie tretích strán (napríklad Google Analytics), ktoré na ochranu osobných údajov používajú rovnaký alebo vyšší štandard ako ten, ktorý je popísaný v tomto dokumente.

Nasledovné informácie sa týkajú typu zbieraných dát a spôsobov ich využitia. Spoločnosť Queedo, s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a iba v technicky potrebnom rozsahu. Spoločnosť Queedo, s.r.o. zároveň zbiera iba tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá návštevník webovej stránky queedo.sk svoj dobrovoľný súhlas (ktorý môže kedykoľvek zrušiť). 

II. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

Prevádzkovateľom (predávajúcim) – spoločnosť Queedo, s.r.o., so sídlom Guothova 15, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 618 056, mailová adresa: info@queedo.sk,

Dotknutou osobou – osoba, ktorá prevádzkovateľovi (predávajúcemu) poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, predovšetkým návštevník webových stránok a zákazník prevádzkovateľa (predávajúceho),

Internetovým obchodom – obchod prevádzkovateľa (predávajúceho) na stránkach queedo.sk,

Nariadením – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR),

Zákonom – zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

III. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Svetozár Štefánik (osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov) zlikviduje všetky uchovávané osobné údaje:

 • po uplynutí doby určenej zákonom
 • ak odvoláte svoj súhlas na ich uchovávanie
 • udeleným súhlasom
 • v prípade, že ich už nebude potrebovať

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním alebo využívaním vašich osobných údajov odvolať (s účinkami do budúcnosti). Za týmto účelom stačí poslať mail na adresu info@queedo.sk alebo list na adresu Guothova 15, 831 01 Bratislava.

IV. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ (predávajúci) spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy (ktorá vznikla objednávkou zo strany dotknutej osoby v internetovom obchode queedo.sk), sú:

 • meno a priezvisko dotknutej osoby
 • adresa dotknutej osoby
 • emailový a telefonický kontakt dotknutej osoby

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je vyššie uvedená zmluva s prevádzkovateľom (predávajúcim), ktorú by bez poskytnutia údajov zo strany dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností na strane prevádzkovateľa (predávajúceho), tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť zároveň poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa (predávajúceho) a jeho účely zaisťuje, resp. môže zaisťovať prepravu tovaru (Geis Parcel SK, s.r.o.), webhostingové služby (Websupport, s.r.o.), správu týchto webových stránok (Ing. Zuzana Vrabcová) alebo správu CRM systémov prevádzkovateľa (predávajúceho). Zásady o ochrane osobných údajov jednotlivých, vyššie uvedených firiem nájdete na ich webových stránkach.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ (predávajúci) nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby tretej strane, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má plné právo požadovať od prevádzkovateľa (predávajúceho) prístup k svojim osobným údajom, doplnenie a zmenu osobných údajov, ich opravu alebo čiastočné či úplné vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, ďalej právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ (predávajúci) a/alebo sprostredkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením a/alebo zákonom.

Možnosť nákupu v internetovom obchode queedo.sk nie je primárne určená pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

V. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v internetovom obchode

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ (predávajúci) spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou (tieto spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v internetovom obchode queedo.sk, v získaní možnosti spravovať objednávky v online prostredí, v získaní možnosti uskutočňovať ďalšie, resp. budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, ako aj v získaní možnosti sledovať históriu už realizovaných nákupov), sú:

 • meno a priezvisko dotknutej osoby
 • adresa dotknutej osoby
 • emailový a telefonický kontakt dotknutej osoby

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je vyššie uvedená zmluva s prevádzkovateľom (predávajúcim), ktorú by bez poskytnutia údajov zo strany dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu zo strany dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v internetovom obchode queedo.sk, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť zároveň poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa (predávajúceho) a jeho účely zaisťuje, resp. môže zaisťovať webhostingové služby (Websupport, s.r.o.), správu týchto webových stránok (Ing. Zuzana Vrabcová) alebo správu CRM systémov prevádzkovateľa (predávajúceho). Zásady o ochrane osobných údajov jednotlivých, vyššie uvedených firiem nájdete na ich webových stránkach.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ (predávajúci) nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby tretej strane, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má plné právo požadovať od prevádzkovateľa (predávajúceho) prístup k svojim osobným údajom, doplnenie a zmenu osobných údajov, ich opravu alebo čiastočné či úplné vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, ďalej právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ (predávajúci) a/alebo sprostredkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením a/alebo zákonom.

Možnosť registrácie v internetovom obchode queedo.sk nie je primárne určená pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. Používanie súborov cookies

Čo sú to súbory cookies a ako fungujú?

Cookies je možné jednoducho definovať ako malé súbory, ktoré do počítača, tabletu alebo mobilu dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Súbory cookies sa ukladajú do príslušného internetového prehliadača, ktorý používa dotknutá osoba pri prezeraní webových stránok. Pri opätovnej návšteve týchto webových stránok zo strany dotknutej osoby internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich naspäť webovej stránke alebo prvku, ktorý vytvoril pôvodný súbor cookie. Týmto spôsobom je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Ako súbory cookies používa prevádzkovateľ (predávajúci)?

Prevádzkovateľ (predávajúci) používa súbory cookies za účelom zabezpečenia plnej funkčnosti webových stránok queedo.sk (tzv. essential cookies), súbory cookies pre analytické účely s cieľom kontinuálne zlepšovať nastavenie webových stránok queedo.sk a taktiež súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa (predávajúceho) týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré spracováva prevádzkovateľ (predávajúci) na základe súborov cookies sú anonymné a teda nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookies, resp. ich nastavenia si môže každá dotknutá osoba kedykoľvek spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú odlišné postupy na zakázanie, resp. povolenie súborov cookies, pričom tieto sa zvyčajne nachádzajú v ponuke nástroje alebo možnosti. Týmto spôsobom má dotknutá osoba priamo vo svojom internetovom prehliadači možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, prispôsobovania a reklamy, ako aj zlepšovania webovej stránky. Zakázanie súborov cookies v internetovom prehliadači však môže spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií webových stránok queedo.sk nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

Obdobie, na ktoré si získané dáta prevádzkovateľ (predávajúci) ponechá, závisí vždy od príslušného typu cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší ihneď po zatvorení internetového prehliadača zo strany dotknutej osoby, zatiaľ čo trvalé súbory cookies (vrátane lokálne prístupných objektov) môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

VII. Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na webových stránkach queedo.sk sa môžu nachádzať, resp. môžu byť umiestnené nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré:

 • prevádzkovateľ (predávajúci) použije za účelom oslovenia dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo dotknutá osoba opustí webové stránky queedo.sk a to na základe oprávneného záujmu zo strany prevádzkovateľa (predávajúceho), ktorý spočíva v predaji jeho produktov a služieb, o ktoré prejavila dotknutá osoba záujem pri návšteve webových stránok queedo.sk. Medzi takéto nástroje môže patriť napríklad Facebook plugin, ktorý spojí dotknutú osobu s jej profilom na sociálnej sieti Facebook. Bližšie informácie o používaní Facebook pluginu nájdete na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • prevádzkovateľ (predávajúci) použije za účelom merania návštevnosti a používania webových stránok queedo.sk a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (predávajúceho), ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní webových stránok queedo.sk. Medzi takéto nástroje môže patriť napríklad Google Analytics, ktorý umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok queedo.sk. Bližšie informácie o používaní služieb Google nájdete na stránkach: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Príklad údajov, ktoré môže prevádzkovateľ (predávajúci) získať prostredníctvom služby Google Analytics: dĺžka návštevy webovej stránky queedo.sk, meno poskytovateľa pripojenia na internet, zobrazenie stránok a navigačné cesty stránok, operačný systém počítača, geografické údaje, verziu softvéru prehliadača, ktorý používate k prístupu na webovú stránku queedo.sk, ako aj internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste navštívili webovú stránku queedo.sk (a ďalšie).

Väčšina údajov, ktoré získava prevádzkovateľ (predávajúci) prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov sú úplne anonymné (používame napríklad maskované IP adresy). Napriek tejto skutočnosti prevádzkovateľ (predávajúci) pripomína, že dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v článku IV. tohto dokumentu.