Vážení zákazníci, všetky Vaše objednávky realizované po 13.7.2024 budú vybavené po 29.7.2024 z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky. Za porozumenie ďakujeme.

Doprava zdarma od 80 EUR

Doprava od 3,90 EUR

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vymedzujú a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (zákazníkom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho (dodávateľa). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.queedo.sk je:

Queedo, s.r.o.

Guothova 15

831 01 Bratislava

IČO: 52 618 056

DIČ: 2121092633

IČ DPH: SK2121092633

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140446/B

Mail: info@queedo.sk

Telefón: 0905 651 225

Bankové spojenia:

Tatra banka, a.s.: 2947075899/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4707 5899
BIC: TATRSKBX

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý kupujúcemu (zákazníkovi) ponúka alebo predáva výrobky a zároveň priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikateľských subjektov tieto dodáva kupujúcemu (zákazníkovi).

Kupujúci (zákazník) – každý návštevník internetovej predajne, ktorý súhlasí s VOP a reklamačnými podmienkami a ktorý si objedná tovar. Pod pojmom návštevník sa myslí fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu iných príslušníkov svojej domácnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predstavuje objednávka zo strany kupujúceho (zákazníka). Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu zo strany predávajúceho (dodávateľa) s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu (zákazníkovi), teda záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (dodávateľa).

Tovar – všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu queedo.sk. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej predajne queedo.sk sú právne záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci (zákazník) potvrdzuje, že sa oboznámil a zároveň súhlasí s VOP. Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať produkt, ktorý si kupujúci v internetovej predajni objednal.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

e-mail: info@soi.sk

3. Objednávka tovaru

a) objednávka vzniká na základe záväzného potvrdenia tovaru, resp. tovarov vložených do košíka v internetovej predajni. Pre správne a bezproblémové vybavenie objednávky je potrebné (pravdivo) vyplniť všetky požadované informácie a taktiež si vybrať spôsob platby a možnosti dopravy

b) kupujúci (zákazník) zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a týmto sa objednávka zo strany kupujúceho (zákazníka) stáva záväznou

c) kupujúcemu (zákazníkovi) je po odoslaní objednávky v internetovej predajni automaticky vygenerovaný mail s potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho (dodávateľa). Automaticky vygenerovaný mail, ktorý kupujúcemu (zákazníkovi) príde ihneď po odoslaní objednávky, je považovaný za záväzné akceptovanie objednávky. Ak by nastal s plnením objednávky problém, bude predávajúci (dodávateľ) kontaktovať kupujúceho (zákazníka) ohľadne ďalšieho postupu.

4. Ochrana osobných údajov

 • kupujúci (zákazník) prehlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky
 • predávajúci (dodávateľ) prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho (zákazníka) neposkytne tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti za účelom doručenia tovaru a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto VOP
 • predávajúci (dodávateľ) prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • kupujúci (zákazník) má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho (dodávateľa), aby jeho osobné údaje boli vymazané z databázy.

Celé znenie zásad o ochrane spotrebiteľa (GDPR) si môžete prečítať TU.

5. Cena

Všetky ceny produktov a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné (sme platcami DPH, avšak táto je už zahrnutá v cenách v internetovom obchode). Kúpna cena produktov je stanovená podľa platného cenníku predávajúceho (dodávateľa) v dobe uskutočnenia objednávky. Samotnú cenu produktov nájdete pri každom tovare v internetovej predajni queedo.sk. V prípade, že predávajúci (dodávateľ) zistí, že v internetovej predajni bola uvedená nesprávna cena, má nárok daný tovar nedodať za nesprávnu cenu a zároveň má kupujúci (zákazník) nárok od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nesúhlasí s opravenou (správnou) cenou. Predávajúci túto skutočnosť vždy overí pred záväzným potvrdením objednávky. Predávajúci (dodávateľ) si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

6. Platobné podmienky

Kupujúci (zákazník) je povinný zaplatiť predávajúcemu (dodávateľovi) kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru (ak sú tieto účtované). Kupujúci (zákazník) si môže vybrať z nasledovných spôsobov úhrady:

 • platba kuriérovi pri prevzatí tovaru (dobierka)
 • platba kartou prostredníctvom platobnej brány CardPay
 • prevod na účet (SK67 1100 0000 0029 4707 5899)

Platiť pri osobnom odbere nie je možné.

7. Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

Predávajúci (dodávateľ) je povinný po záväznom potvrdení objednávky dodať produkt, ktorý je predmetom objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne (dodacie lehoty sú nezáväzné) a zároveň ho zabaliť na prepravu tak, aby bol chránený pred externými vplyvmi. Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať produkt kupujúcemu (zákazníkovi) na adresu, ktorú tento uvedie pri objednávke ako miesto doručenia (ak sa nejedná o osobný odber). V prípade, že si kupujúci (zákazník) objednáva viacero produktov s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom produkte. Zároveň sú všetky dodacie lehoty oznámené predávajúcim (dodávateľom) orientačné, resp. nezáväzné. Predávajúci (dodávateľ) si vyhradzuje právo dodať tovar pred dodacou lehotou, ale aj po jej uplynutí (v prípade komplikácií) bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho (zákazníka) na odškodnenie. Kupujúci (zákazník) je povinný pri prevzatí produktu od prepravcu tento skontrolovať a zároveň má právo odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky. Ak kupujúci (zákazník) odmietne prevziať produkt od prepravcu, je povinný vyhotoviť záznam (fotku) v reklamačnom protokole prepravcu a zároveň je povinný túto skutočnosť do jedného pracovného dňa oznámiť predávajúcemu (dodávateľovi) prostredníctvom mailu. Pokiaľ sa kupujúci (zákazník) rozhodne prevziať otvorenú alebo poškodenú zásielku, predávajúci (dodávateľ) nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá na dodanom tovare vznikla, ani za dodanie neúplného množstva a druhu objednaného tovaru. Ak si poškodenie tovaru, ktoré vzniklo pri preprave kupujúci (zákazník) všimne až po jeho prevzatí, je povinný najneskôr do jedného pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu (dodávateľovi), aby tento mohol spísať reklamačný protokol s príslušným prepravcom. Produkt je nutné ponechať v originálnom obale a aj v tomto prípade je vhodné vyhotoviť záznam. Všetky reklamácie zo strany kupujúceho (zákazníka) na množstvo a fyzické poškodenie tovaru nebudú po vyššie uvedenej lehote akceptované. Ak si kupujúci (zákazník) opakovane nepreberie zásielku z dôvodu neprítomnosti alebo iného dôvodu, s ktorým predávajúceho (dodávateľa) vopred neoboznámil (alebo odmietne zásielku prevziať), zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru (ak bolo toto zdarma) a zároveň má predávajúci (dodávateľ) právo účtovať si náklady, ktoré mu v súvislosti s prepravou vznikli. Za produkt je až do momentu prevzatia zo strany kupujúceho (zákazníka) zodpovedný predávajúci (dodávateľ). Produkt sa považuje za prevzatý zo strany kupujúceho (zákazníka) od momentu, kedy predávajúci (dodávateľ) kupujúcemu (zákazníkovi), jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní fyzicky disponovať s produktom (prepravca je považovaný za zástupcu kupujúceho, pričom nezáleží na tom, kto hradí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy). Riziko poškodenia tovaru rovnako prechádza na kupujúceho (zákazníka) od momentu prevzatia tovaru kupujúcim (zákazníkom) alebo jeho zástupcom, resp. prepravcom. Zároveň predávajúci (dodávateľ) nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany prepravcu (ktoré zavinil priamo prepravca).

8. Poplatky za prepravu

Prepravné náklady nie sú súčasťou ceny produktov uvedených v internetovej predajni queedo.sk. Prepravné náklady sa vypočítajú po pridaní produktu/produktov do košíka (a zvolení spôsobu úhrady a prepravy) na základe platného cenníka nami využívaného prepravcu – Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

 • bez dobierky kuriérom – 3,9€
 • s dobierkou kuriérom – 4,9€
 • osobný odber (8:00 – 18:00) – zadarmo (prosíme Vás o zavolanie aspoň 30 minút pred vyzdvihnutím)

Bez poplatku pri objednávke nad 80€

9. Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho (zákazníka) – kupujúci (zákazník) má právo na stornovanie objednávky bez storno poplatku iba do momentu, kým nebol objednaný tovar vyexpedovaný. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je taktiež možné, avšak za poplatok zodpovedajúci výške prepravných nákladov. Stornovanie objednávky je kupujúci (zákazník) povinný realizovať písomnou formou (mailom).

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho (dodávateľa) – predávajúci (dodávateľ) si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti v nasledovných prípadoch:

a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci sa na danom telefónnom čísle nedá zastihnúť, neodpovedá na maily a pod.)

b) z technických príčin nie je možné dodať tovar v požadovanej lehote

c) tovar sa už nevyrába/nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila nákupná cena pre predávajúceho (dodávateľa) a zároveň sa predávajúci (dodávateľ) a kupujúci (zákazník) nedohodli na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, bude predávajúci (dodávateľ) bezodkladne kontaktovať kupujúceho (zákazníka) za účelom vyriešenia situácie, resp. dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci (zákazník) už uhradil časť alebo celú sumu objednávky, bude mu predmetná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 3 pracovných dní.

10. Poučenie o práve kupujúceho (zákazníka) odstúpiť od zmluvy

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) má spotrebiteľ (kupujúci) právo odstúpiť od takto uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy tovar prevzal. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa (kupujúceho) na odstúpenie od zmluvy odoslaný (formou listu alebo mailu) predávajúcemu (dodávateľovi) najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ (kupujúci) má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať ho spôsobom, aký je bežný pri nákupe v klasickej (kamennej) predajni. Pod pojmom odskúšať sa však nemyslí začať tovar používať a následne ho vrátiť. Pod pojmom spotrebiteľ sa chápe fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu iných príslušníkov svojej domácnosti. Tovar je nutné zaslať späť na sídlo spoločnosti Queedo, s.r.o. Zaslaný tovar musí byť v pôvodnom a neporušenom obale so všetkými súčasťami, nepoužívaný a nepoškodený vrátane všetkého príslušenstva (návod na použitie a pod.). Primeraná miera starostlivosti o tovar musí byť samozrejme zachovaná. Spolu s tovarom je nutné v uvedenej lehote zaslať:

1. List o odstúpení od zmluvy (ktorý nájdete TU)

2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

Tovar s vyššie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:

Queedo, s.r.o.

Guothova 15, 931 01 Bratislava

Osobné prevzatie vráteného tovaru na vyššie uvedenej adrese nie je možné!

V súlade s §7 vyššie uvedeného zákona (zákon č. 102/2014 Z. z.) spotrebiteľ (kupujúci) nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci) odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu (dodávateľovi) tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci (dodávateľ) spotrebiteľovi (kupujúcemu) už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ktorá bola uvedená v záväznej objednávke zníženú (v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka) o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a zároveň o hodnotu opravy a/alebo uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci (dodávateľ) vráti spotrebiteľovi (kupujúcemu) všetky platby, ktoré spotrebiteľ (kupujúci) preukázateľne zrealizoval, resp. uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, predovšetkým kúpnu cenu vrátane nákladov na prepravu, resp. doručenie tovaru. Predávajúci (dodávateľ) však nemá povinnosť uhradiť spotrebiteľovi (kupujúcemu) dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ (kupujúci) zvolil iný spôsob prepravy, resp. doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodávateľom). Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na prepravu, resp. doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ (kupujúci) a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho (dodávateľa). Všetky platby budú spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu (dodávateľovi) doručené oznámenie spotrebiteľa (kupujúceho) o odstúpení od kúpnej zmluvy (nie však skôr, ako bude doručený vrátený tovar na adresu predávajúceho). Úhrada, resp. vrátenie všetkých platieb bude uskutočnené prevodom na účet spotrebiteľa (kupujúceho). V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci) nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP), odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa (kupujúceho) nie je platné a predávajúci (dodávateľ) nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi (kupujúcemu) všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) a zároveň má predávajúci (dodávateľ) nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi (kupujúcemu).

Náklady na vrátenie tovaru znáša výhradne spotrebiteľ (kupujúci). Vrátený tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame vo vašom vlastnom záujme poistiť.

11. Reklamačné podmienky a záruky

Kupujúci (zákazník) si musí tovar ihneď po prevzatí vizuálne skontrolovať. Kupujúci (zákazník) má právo tovar neprebrať v tom prípade, ak je na tomto viditeľné mechanické poškodenie, ktoré bolo zjavne spôsobené prepravou alebo v prípade, že je tovar neúplný. Ak nastane takáto situácia, je kupujúci (zákazník) povinný spísať s kuriérom (doručovateľom) protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať (napríklad z výdajného miesta). Mechanické poškodenie tovaru v inak neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky, resp. zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 24 hodín (neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované). Pred prvým použitím tovaru je kupujúci (zákazník) povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu tovaru a následne sa týmito informáciami, resp. pokynmi striktne riadiť. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom (kupujúcim) alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu iných príslušníkov svojej domácnosti. Pokiaľ je kupujúcim (zákazníkom) podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Poškodenia a chyby, ktoré na tovare vznikli v dôsledku nesprávneho použitia, nesprávnou (zanedbanou) údržbou, nadmerným opotrebovaním alebo nedodržaním návodu na použitie nebudú do záruky zahrnuté, resp. reklamácie takýchto produktov nebudú akceptované.

12. Právo kupujúceho (zákazníka) na reklamáciu chybného tovaru a miesto reklamácie

Ak sa na kúpenom tovare vyskytne chyba, má kupujúci (zákazník) právo takýto produkt reklamovať, resp. uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru. Kupujúci (zákazník) môže tovar, ktorý je predmetom reklamácie doručiť na adresu Queedo, s.r.o., Guothova 15, 831 01 Bratislava poštou alebo kuriérskou službou, no osobné prevzatie reklamácie na vyššie uvedenej adrese nie je možné a taktiež reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. V súvislosti s uplatnením reklamácie je dôležité (nevyhnutné), aby kupujúci (zákazník) priložil príslušný doklad o kúpe a presný a detailný opis vady na tovare – bez tohto nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci (zákazník) nem nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci (dodávateľ) pred kúpu informoval. Pokiaľ je kupujúcim (zákazníkom) podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, že je kupujúcim (zákazníkom) spotrebiteľ (teda fyzická osoba nepodnikateľ), doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. O ukončení a výsledku reklamačného konania informuje predávajúci (dodávateľ) kupujúceho (zákazníka) formou dohodnutou medzi zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu (zákazníkovi) spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci (zákazník) uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci (dodávateľ) vybaviť reklamáciu formou zamietnutia iba na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska, ktoré vydala autorizovaná osoba, prípadne na základe stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia tovaru nemá predávajúci (dodávateľ) nárok požadovať od kupujúceho (zákazníka) úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady spojené s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci (zákazník) uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci (dodávateľ) ju zamietol, je dodávateľ (osoba, ktorá reklamáciu vybavovala) povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci (zákazník) zaslať tovar na odborné posúdenie (znalec, autorizovaná osoba alebo určená osoba). Ak kupujúci (zákazník) zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné s tým spojené účelne vynaložené náklady znáša predávajúci (dodávateľ) bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci (zákazník) odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho (dodávateľa) za reklamovanú vadu tovaru (inak povedané, ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa), môže kupujúci (zákazník) reklamáciu uplatniť znova (počas realizácie odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie). Opätovne uplatnenú reklamáciu nie je možné zo strany predávajúceho (dodávateľa) zamietnuť. Predávajúci (dodávateľ) je povinný kupujúcemu (zákazníkovi) do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým spojené účelne vynaložené náklady. Kupujúci (zákazník) je povinný predložiť doklady o všetkých nákladoch spojených s odborným posúdením tovaru. Náklady, ktoré neboli na tento účel nevyhnutné, nie je predávajúci (dodávateľ) povinný preplatiť.

13. Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

a) Spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa na predávajúceho (dodávateľa) so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom emailu na info@queedo.sk) v prípade, že nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci (dodávateľ) vybavil jeho reklamáciu alebo ak má pocit, že predávajúci (dodávateľ) porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci (dodávateľ) na predmetnú žiadosť odpovie negatívne, resp. zamietavo alebo na ňu nebude do 30 dní od jej odoslania reagovať vôbec, spotrebiteľ (kupujúci) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ (kupujúci) podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ (kupujúci) môže zároveň podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je verejne dostupná online na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm#shortcut-4.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu iných príslušníkov svojej domácnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba sporu medzi spotrebiteľom (kupujúcim) a predávajúcim (dodávateľom), vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka tých sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa (kupujúceho) požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

14. Zodpovednosť predávajúceho (dodávateľa)

Pri predaji tovaru kupujúcim (zákazníkom) zodpovedá predávajúci (dodávateľ) za to, že má tovar požadované množstvo, akosť, miery a hmotnosť. Každý tovar musí zodpovedať technickým normám a zároveň musí byť tento bez vád. Predávajúci (dodávateľ) zodpovedá za všetky vady, ktoré má predávaný tovar pri jeho prevzatí zo strany kupujúceho (zákazníka) a zároveň za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U tovaroch už použitých predávajúci (dodávateľ) nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo opotrebovaním.

15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky v internetovej predajni queedo.sk oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) a reklamačným poriadkom a že s nimi plne súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci (dodávateľ) nezodpovedá kupujúcemu (zákazníkovi) za stratu príležitosti, ušlý zisk ani žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku jeho nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom. V prípade, že sa kompetentným orgánom Slovenskej republiky preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) ako neplatné alebo nevynútiteľné (celkom alebo čiastočne), platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšných častí príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho (zákazníka) vo vzťahu k predávajúcemu (dodávateľovi) vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci (dodávateľ) a kupujúci (zákazník) sa dohodli, že v plnej miere uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom internetovej siete a elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Spoločnosť Queedo, s.r.o. si vyhradzuje právo na neprijatie, resp. odmietnutie objednávky v prípade, že bola uvedená nesprávna cena, pri objednávke do zahraničia alebo v prípade, že by spoločnosti hrozila finančná strata.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2019.