Vážení zákazníci, všetky Vaše objednávky realizované po 13.7.2024 budú vybavené po 29.7.2024 z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.

Doprava zdarma od 80 EUR

Doprava od 3,90 EUR

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu queedo.sk

upravujúci reklamačné podmienky (ako aj postup) medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim).

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode queedo.sk je Queedo, s.r.o., Guothova 15, 831 01 Bratislava

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode queedo.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou produktov alebo služieb.

3. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim) pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa tovarov a služieb (ich správnosti a kvality) poskytovaných prevádzkovateľom (predávajúcim).

4. Pod reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie objednávateľom (kupujúcim) uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovarov alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom (predávajúcim), ktorým sa zo strany objednávateľa (kupujúceho) požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií

Zabalený a nepoškodený tovar, ktorý je predmetom reklamácie nám prosím zašlite na adresu (sídlo spoločnosti): Queedo, s.r.o., Guothova 15, 831 01 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru (prepravu naspäť k predávajúcemu) hradí zo zákona kupujúci. Spolu s reklamovaným tovarom je nutné priložiť aj dokumentáciu (papier), kde bude zreteľne napísané, za akú veľkosť a farebnú kombináciu chcete tovar vymeniť, ako aj vaše kontaktné údaje (telefón, mail) pre urýchlenie priebehu reklamácie. Akonáhle reklamovaný tovar obdržíme na vyššie uvedenej adrese (nepreberáme tovar poslaný na dobierku a zároveň reklamovaný tovar na uvedenej adrese nepreberáme osobne), odošleme vám požadovaný produkt (ak bude reklamácia uznaná) a bude vám účtovaná už len doprava, resp. preprava. Ak nebudete mať o výmenu tovaru záujem, máte nárok na vrátenie peňazí vrátane prepravy (ak ide o reklamáciu celej objednávky). Všetky reklamácie sa pre vás snažíme vybaviť čo najskôr (zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie​). V prípade uplatnenia reklamácie nás prosím vopred kontaktujte.

Reklamačný protokolhttps://www.queedo.sk/wp-content/uploads/2020/02/Formul%C3%A1r-na-odst%C3%BApenie-od-k%C3%BApnej-zmluvy.pdf

1. V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť svoju reklamáciu buď osobne, elektronickou poštou alebo písomne.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé hlavne:

• kto reklamáciu podáva (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• čo je predmetom reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ (kupujúci) domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa (kupujúceho) alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade, že podá reklamáciu oprávnená osoba v mene objednávateľa (kupujúceho) prostredníctvom faxu, elektronickej pošty alebo písomnou formou, musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa (kupujúceho) vo veci reklamácie.

4. Ak zaslaná reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tejto časti reklamačného poriadku, bude považovaná za neoprávnenú a teda nebude zo strany prevádzkovateľa (predávajúceho) riešená.

5. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ (predávajúci) vydá o vybavení reklamácie objednávateľovi (kupujúcemu) písomný doklad.

6. Pod pojmom uplatnenie reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa (kupujúceho). Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

• pri doručení poštou – deň doručenia reklamácie do sídla prevádzkovateľa (predávajúceho)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ (predávajúci) doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa (predávajúceho).

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a to presne v tomto poradí.

8. Prevádzkovateľ (predávajúci) je oprávnený tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť alebo dopĺňať z dôvodu zmien podnikateľského prostredia a právnych predpisov. Prevádzkovateľ (predávajúci) určí aktuálne znenie reklamačného poriadku jeho zverejnením na svojej webovej stránke.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.10.2019. Prevádzkovateľ (predávajúci) si zároveň vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.